Home | De shawls | Winkel | Fair Trade | Over Generous Gesture | Leveringsvoorwaarden |  Nieuws  –  
Algemene voorwaarden
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website www.generousgesture.nl, met name op door Generous Gesture aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan haar kopers. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de koper akkoord gaat met deze voorwaarden.
 • Generous Gesture houdt zich aan de gemaakte afspraken en is ook graag duidelijk, want bij bestellen en betalen gelden nu eenmaal regels en afspraken. Heldere en duidelijke afspraken zijn neergelegd in deze algemene levering- en betalingsvoorwaarden.
 • Op deze voorwaarden van online webwinkel Generous Gesture is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 • Generous Gesture is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar mailings of op de website. Indien zich dit voordoet zal de prijs door Generous Gesture worden aangepast.
 • Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de klant en Generous Gesture.
 • Een overeenkomst komt tot stand door het schriftelijk of per e-mail bevestigen van de bestelling door Generous Gesture. De klant accepteert de leveringsvoorwaarden door de bestelling te plaatsen.
 • Afwijkingen van deze leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Generous Gesture worden overeengekomen.
 • Generous Gesture heeft te allen tijde het recht deze leveringsvoorwaarden en de inhoud van de site van Generous Gesture te wijzigen.
 • Alle aanbiedingen gedaan door Generous Gesture zijn bindend tenzij duidelijk een menselijke vergissing in het spel is. Generous Gesture behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen te veranderen of in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid.
 • De administratie van Generous Gesture geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Generous Gesture verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van de door Generous Gesture verrichte leveringen. Generous Gesture erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de leveringsvoorwaarden erkent de klant dit eveneens.
 • Alle prijzen van de aangeboden zaken zijn in Euro’s or US Dollars en inclusief omzet belasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, maar exclusief bezorgkosten tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 • Bij stornering van de betaling zal de overeenkomst als nietig worden beschouwd. De aan de klant geleverde goederen zijn derhalve het eigendom van Generous Gesture. Het retourneren van de goederen door de klant aan Generous Gesture is voor rekening en risico van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 • Indien de klant in gebreke blijft, behoudt Generous Gesture het recht voor alle incassokosten aan de klant in rekening te brengen.
 • Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is Generous Gesture gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten.
 • Wanneer de overeengekomen levertijd, om welke reden dan ook, door Generous Gesture overschreden wordt, zal Generous Gesture de klant hiervan onmiddellijk in kennis stellen. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid de overeenkomst met Generous Gesture te ontbinden, door dit via e-mail of brief aan Generous Gesture te melden.
 • Overmacht en/of andere bijzondere omstandigheden: Generous Gesture is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling, of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 • Generous Gesture kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of onduidelijkheden in orders/bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Generous Gesture, dan wel tussen Generous Gesture en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Generous Gesture.
 • Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Generous Gesture serieus en binnen redelijke termijn in behandeling worden genomen.
 • Klachten aangaande breuk of onjuiste levering ( indien bijvoorbeeld andere artikelen zijn geleverd dan besteld ), dient de klant binnen twee dagen na ontvangst van de bestelling te melden bij Generous Gesture. Door Generous Gesture wordt het retourproces met de klant besproken. Indien de bestelling wordt teruggehaald bij de klant wordt het orderbedrag gerestitueerd zodra de bestelling in goede orde is teruggekomen in het magazijn van Generous Gesture.
 • Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Generous Gesture schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Generous Gesture de klant hiervan per brief of e-mail in kennis stellen. Generous Gesture heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.
 • Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt ter uitvoering van de bestelling van de klant, en niet aan derden ter beschikking worden gesteld.
Contact
Generous Gesture maakt onderdeel uit van Buro Petr van Blokland + Claudia Mens en gevestigd op Rietveld 56, 2611 LM in Delft. Het buro is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 27237753 Delft.
Mocht u nog vragen hebben die niet op de website worden beantwoord dan kunt u via de e-mail uw vraag stellen. Wij zorgen voor een snelle respons.

Ruilen
Als de bestelde shawl niet aan uw verwachtingen voldoet kunt u de shawl ruilen. Dat kan alleen als hij in de originele verpakking teruggestuurd wordt (op uw eigen kosten) en als u dit binnen 2 dagen na ontvangst per mail aan ons kenbaar maakt. U kunt dan een nieuwe shawl uitzoeken, u krijgt geen geld terug.

Aansprakelijkheid
Generous Gesture is op geen enkele manier aansprakelijk voor directe of indirecte schade door (het gebruik van) de artikelen (geleverd en) verkocht door Generous Gesture.
Generous Gesture is evenmin aansprakelijk noch verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van goederen tijdens verzending.
Generous Gesture sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van Generous Gesture, waaronder de website, door een derde.

Garantie
De shawls van Generous Gesture zijn met de hand gemaakt, van natuurlijke materialen waar soms een oneffenheid in kan zitten.
Houdt u er rekening mee dat er enig kleurverschil kan zitten tussen de foto’s op de website en de realiteit.
Is er iets mis met de shawl bij ontvangst, laat u dat binnen 2 dagen even weten, dan zorgen we dat het in orde komt.

De levering en levertijd
Generous Gesture aanvaardt alleen bestellingen op basis van vooruitbetaling van het verschuldigde bedrag.
Generous Gesture is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de overschrijding van de aangekondigde leveringstermijnen.

De verzendkosten
De verzendkosten bedragen 5 euro voor bestellingen binnen Nederland.
U kunt uw shawl natuurlijk ook komen halen in Delft, maak een afspraak via de e-mail.
Generous Gesture is niet aansprakelijk voor verlies of schade ontstaan tijdens transport noch voor zoekgeraakte poststukken.

De betaling en prijzen
De genoemde prijzen zijn in Euro’s inclusief BTW en exclusief bezorgkosten. U kunt op verschillende manieren betalen: contant, als u de shawl ophaalt in Delft (natuurlijk betaalt u dan geen verzendkosten). Per factuur, u maakt eerst geld over, en als dat op onze rekening staat sturen we u zo spoedig mogelijk de bestelling.